Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku

AKTUALNOŚCI, strona 1:

Informacja o dofinansowaniu

Utworzono dnia 07.09.2021

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku realizuje wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, polegający na zapewnieniu pomocy w formie
posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym, a w szczególności:
- dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
- uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,
- osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art.7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym – w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
Gmina Gródek podpisała z Wojewodą Podlaskim Umowę Dotacji Nr 30/2021 oraz Aneks Nr 1/2021 do Umowy Dotacji Nr 30/2021 „Posiłek w szkole i w domu” o dofinansowanie
środkami pochodzącymi z budżetu państwa, zadania własnego gminy o charakterze obowiązkowym, realizowanego w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole
i w domu” na lata 2019-2023. Wojewoda Podlaski zgodnie z umową w 2021 r. przekaże Gminie Gródek na realizację Programu środki finansowe w formie dotacji celowej w kwocie 121 600 (słownie: sto dwadzieścia jeden tysięcy sześćset) złotych. Gmina zobowiązuje się do wydatkowania na realizację Programu w 2021 r. środków własnych w wysokości nie mniejszej niż 30 400 (słownie: trzydzieści tysięcy czterysta) złotych. Całkowity koszt Programu w 2021 r. wyniesie 152 000 (słownie: sto pięćdziesiąt dwa tysiące) złotych.

Ważna wiadomość

Utworzono dnia 17.06.2021

 

!!!!!!!!!!!UWAGA!!!!!!!!!!!

REALIZATOREM ŚWIADCZENIA DOBRY START OD 01.07.2021 R. BĘDZIE ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

WNIOSKI O USTALENIE PRAWA DO

ŚWIADCZENIA DOBRY START (300+)

na okres 2021/2022 NALEŻY SKŁADAĆ

TYLKO DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

(Empatia, Bankowość elektroniczna, PUE ZUS) do 30.11.2021 r.

 

WNIOSKI O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ:

 • Rodzinnych
 • z Funduszu Alimentacyjnego

można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gródku:

 • od 01 lipca 2021 r. - drogą elektroniczną

(przez bankowość internetową lub przez stronę: www.empatia.mpips.gov.pl)

 • od 01 sierpnia 2021 r. - w wersji papierowej

(osobiście lub do skrzynki podawczej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gródku).

czytaj dalej na temat: Ważna wiadomość

ogłoszenie

Utworzono dnia 17.06.2021

INFORMUJEMY Z PRZYCZYN NIEZALEŻNYCH

         OD NAS, PACZKI ŻYWNOŚCIOWE

W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO: 

POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

OSOBOM UPRAWNIONYM BĘDĄ WYDAWANE

      29 CZERWIEC 2021r

      30 CZERWIEC 2021r

      01 LIPIEC 2021r

                              GODZ. 9.00-13.00                        

PRZEPRASZAMY ZA NIEUDOGODNIENIA

czytaj dalej na temat: ogłoszenie

ogłoszenie

Utworzono dnia 14.05.2021

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GRÓDKU INFORMUJE, IŻ

 PACZKI ŻYWNOŚCIOWE OSOBOM UPRAWNIONYM BĘDĄ WYDAWANE W DNIACH:

18,19 i 20 MAJ 2021 R.

OD GODZ. 9.00 DO GODZ.13.00

Życzenia

Utworzono dnia 30.03.2021

Ogłoszenie

Utworzono dnia 15.03.2021

PACZKI ŻYWNOŚCIOWE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO:

POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 PODPROGRAM 2020

OSOBOM UPRAWNIONYM BĘDĄ WYDAWANE W DNIACH:

16.03.2021 r. - godz. 9.30-13.00

17.03.2021 r. - godz. 9.00-13.00

18.03.2021 r. - godz. 9.00-13.00

Pomoc dla osób bezdomnych

Utworzono dnia 04.03.2021

Informacja

Utworzono dnia 12.02.2021

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GRÓDKU INFORMUJE, IŻ

 PACZKI ŻYWNOŚCIOWE OSOBOM UPRAWNIONYM BĘDĄ WYDAWANE W DNIACH:

16, 17, 18 LUTY 2021 R.

OD GODZ.  9.00 DO GODZ. 13.00

Program „Rodzina 500+”

Utworzono dnia 29.01.2021

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczeniowy 2021/2022  trwający od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r. będzie można składać:

 • od 1 lutego 2021 r. – drogą elektroniczną przez:
 • od 1 kwietnia 2021 r. – drogą tradycyjną (papierową) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gródku.

WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ DO PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

Utworzono dnia 21.12.2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku informuje, że realizuje zadanie z zakresu wydawania zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego dla osób ubiegających się o dofinansowanie z programu „Czyste powietrze”.

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, może złożyć żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

Zaświadczenie mieszkańcom gminy Gródek wydaje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku. W zaświadczeniu podaje się wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu ustawy
o świadczeniach rodzinnych, przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wskazuje się, czy dochód ten dotyczy członka gospodarstwa domowego jednoosobowego czy gospodarstwa domowego wieloosobowego.

Gospodarstwa domowe tworzą:

 • osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe);
 • osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające
  w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych w:

 • przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego  w okresie od dnia 1 stycznia do 31 lipca danego roku;
 • ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudnia danego roku.

Druki żądania wydania zaświadczenia można pobrać ze strony internetowej GOPS w Gródku (Dokumenty do pobrania/Czyste powietrze)  natomiast  wersja papierowa jest dostępna w Ośrodku.

Żądanie wydania zaświadczenia można składać:

 • za pośrednictwem platformy ePUAP – skan wniosku wraz załączonymi dokumentami należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
 • osobiście do skrzynki podawczej lub po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się na konkretny dzień i godzinę pod nr tel. 85 718 01 27;
 • za pośrednictwem operatora pocztowego.

Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu 85 718 01 27 lub poprzez wysłanie e-maila na adres gops@grodek.pl

czytaj dalej na temat: WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ DO PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 PODPROGRAM 2020

Utworzono dnia 29.01.2021

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku informuje, iż mieszkańcy gminy Gródek mogą ubiegać się o pomoc żywnościową w ramach „Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Podprogram 2020”.

Wsparcie dotyczy osób spełniających kryterium określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz której dochód nie przekracza 220 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. nie więcej niż:

- 1 542,20 złotych dla osoby samotnie gospodarującej,

- 1 161,60 złotych dla osoby w rodzinie.

Szczegółowe informacje oraz oświadczenie i skierowanie są dostępne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gródku (tel. 85 718 01 27) bądź na stronie MRPiPS – www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2020  (załącznik nr 5).

INFORMACJA O WYZNACZENIU INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Utworzono dnia 29.01.2021

Administrator Danych – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku, działając zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) informuje, że do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gródku została wyznaczona  Pani Katarzyna Barszczewska.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

Program „Wspieraj Seniora” został przedłużony do 31 marca 2021 r.

Utworzono dnia 29.01.2021

Celem Programu jest zapewnienie usługi wsparcia seniorom, którzy w obowiązującym stanie epidemii podjęli decyzję o pozostaniu w domach.

Usługa wsparcia polega w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, tj. artykuły spożywcze, środki higieny osobistej, leki.

Zasadą programu jest to, że koszt zakupów pokrywa sam Senior.

Seniorze jeśli chcesz skorzystać z tej formy pomocy zadzwoń na infolinię:

22 505 11 11

Infolinia przyjmująca zgłoszenie przekaże Twoją prośbę do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gródku. Pracownik Ośrodka skontaktuje się telefonicznie bądź osobiście z Tobą oraz ustali zakres pomocy, której potrzebujesz i dostarczy zakupy.

Potrzebę wsparcia możesz również zgłosić w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Gródku, dzwoniąc pod bezpośredni nr telefonu 85 718 01 27 w godzinach pracy Ośrodka, tj. w poniedziałek 8.00-16.00 a od wtorku do piątku 7.30 – 15.30.

Z programu nie mogą skorzystać osoby, które już otrzymują wsparcie w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.

Szczegółowe informacje: https:// www.gov.pl/web/rodzina/razem-w-walce-z-koronawirusem-rzad-uruchamia-solidarnosciowy-korpus-wsparcia-seniora.

                                                                                                                     

 

Ogłoszenie o dniu wolnym od pracy w GOPS w Gródku (24 grudnia 2020 r.)

Utworzono dnia 21.12.2020

OGŁOSZENIE

 

Uprzejmie informuję, iż zgodnie z Zarządzeniem nr 27/20 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gródku z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy pracownikom, w zamian za święto przypadające w sobotę 26 grudnia 2020 r.,  w dniu 24 grudnia 2020 r. (czwartek) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku nie pracuje.

                                                           Kierownik GOPS w Gródku

                                                                                                                                                                                                                              Jolanta Bójko

czytaj dalej na temat: Ogłoszenie o dniu wolnym od pracy w GOPS w Gródku (24 grudnia 2020 r.)

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Wrzesień 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Imieniny